Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

Εγγραφές στο νηπιαγωγείο για το σχ. έτος 2015-2016


Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ με αρ. Πρωτ. Φ.6/1064/76958/Δ1 /14-5-2015 σύμφωνα με τα άρθρα 7, §1 των Π.Δ. 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161Α /13-7-1998), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 7, §3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α /14-3-2000), οι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.

ε. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/ 350 /67503 /Γ1/16-6-2011 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών αναζητούνται αυτεπάγγελτα και μόνο από τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων, όπως ορίζεται από τη με αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532 /18-8-2006 (ΦΕΚ 1309Β /13-9-2006) Υ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Εγγραφές αλλοδαπών μαθητών:
Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία με ληξιαρχική πράξη γέννησης.
Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Γ2/7268/2-10-1995 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Επιπλέον σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με Αρ. Πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108/17.4.2015 σας ενημερώνουμε ότι για το θέμα του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ενόψει της έναρξης των εγγραφών για το σχολικό έτος 2015-2016 ισχύουν τα ακόλουθα:
Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ τάξη του Δημοτικού, στην έναρξη φοίτησης στη Δ΄τάξη, στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη του Λυκείου.
Προσδιορίζεται ότι το Α.Δ.Υ.Μ. ισχύει για όλη τη διάρκεια φοίτησης των νηπίων σ’ αυτό και για τρία σχολικά έτη για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στο Α.Δ.Υ.Μ. αναφέρονται γενικά στοιχεία, πληροφορίες για την ιατρική εξέταση που διενεργήθηκε στον μαθητή/τρια και αποτελεί γνωμάτευση για συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα φυσικής αγωγής, σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου.
Ορίζεται ότι σε περιπτώσεις όπου μετά την κατάθεση του Α.Δ.Υ.Μ. έχει επέλθει μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς υποχρεούνται να καταθέσουν άμεσα νέο επικαιροποιημένο έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. στη σχολική μονάδα φοίτησης.
Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από γιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Μονάδες Υγείας κλπ.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσοκομείων ή των ιδιωτών γιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες γιατρούς (χωρίς σύμβαση με τα ασφαλιστικά ταμεία).
Οι ειδικότητες των γιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι οι παιδίατροι ή οι γενικοί ιατροί ή σε ειδικές περιπτώσεις οι παθολόγοι, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους προσβασιμότητας είναι δυνατή η συμπλήρωση και η υπογραφή του και από άλλους ιατρούς. Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ. προτείνεται να γίνεται κατά προτεραιότητα από τον παιδίατρο που παρακολουθεί τον μαθητή/τρια διαχρονικά εφόσον αυτό είναι εφικτό. Οι παθολόγοι σε ειδικές περιπτώσεις δύνανται να καταρτίζουν και να συμπληρώνουν το Α.Δ.Υ.Μ. εφόσον στον τόπο μόνιμης κατοικίας του μαθητή/τριας δεν παρέχει υπηρεσίες παιδίατρος ή γενικός ιατρός, κατόπιν επιλογής του γονέα ή κηδεμόνα.
Καλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που έχουν την ευθύνη συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ. να προβούν στις απαραίτητες κατά περίπτωση ενέργειες ώστε να εξυπηρετηθούν κατά το καλύτερο και συντομότερο δυνατό οι οικογένειες των μαθητών/τριών κατά κύριο λόγο την περίοδο από Μάιο έως και Οκτώβριο κάθε έτους.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των οικογενειών και μαθητών/τριών για τη χορήγηση του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή για εγγραφή στις σχολικές μονάδες, οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι κατά τις επισκέψεις τους στα πρωινά και απογευματινά ιατρεία των εν λόγω μονάδων υγείας του Ε.Σ.Υ. και του Π.Ε.Δ.Υ., δεν καταβάλουν εξέταστρο.

Έντυπα που παραλαμβάνονται από το νηπιαγωγείο:
Το έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. (μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ )
Την υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.
Το έντυπο εγγραφής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου